คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร J

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร J

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ
    JANSON CLAUSE   ข้อกำหนดแจนสัน ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลที่กำหนดเกี่ยวกับความรับผิดส่วนแรกของผู้เอาประกันภัย
  JITTISON   การโยนทิ้งทะเล การโยนสินค้าหรือสิ่งของใดๆ บนเรือทิ้งลงไปในทะเล โดยเจตนาเพื่อให้การเดินเรือปลอดภัย ผู้ที่มีส่วนได้เสียในการเดินทางครั้งนี้ จะต้องร่วมกันเฉลี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำดังกล่าว
    JEWELLER'S BLOCK POLICY   กรมธรรม์เบ็ดเสร็จคุ้มครองผู้ค้าอัญมณี กรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองภัยทุกประเภทของผู้ค้าอัญมณีสำหรับอัญมณีและสินค้าอื่นๆ ที่อยู่ในความครอบครองดูแลโดยมีข้อยกเว้นความคุ้มครองบางประการ
  JOINT HULL SURVEY   การสำรวจตัวเรือร่วมกัน การสำรวจตัวเรือที่ผู้สำรวจความเสียหายของผู้เอาประกันภัยและผู้สำรวจความเสียหายของผู้รับประกันภัยทำร่วมกัน
  JOINT INSURED CLAUSE   ข้อกำหนดผู้เอาประกันภัยร่วม ข้อกำหนดในกรมธรรม์ว่าด้วยการร่วมกันเป็นผู้เอาประกันภัยของบุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
    JUMBO RISK   ภัยขนาดใหญ่พิเศษ ภัยหรือการประกันภัยที่มีมูลค่าและจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงมากเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับการประกันภัยทั่วไป
  JURISDICTION CLAUSE   ข้อกำหนดเขตอำนาจศาล ข้อกำหนดว่าด้วยอำนาจศาล ที่กำหนดไว้ว่าในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น ศาลของประเทศใดจะเป็นผู้พิจารณาคดี สำหรับการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายจะไม่ยอมรับอำนาจศาลต่างประเทศ

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย