คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร H

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร H

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ
  HAGUE-VISBY RULES   กฎเฮก-วิสบี ข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิและสิทธิคุ้มกันของผู้รับส่งสินค้าทางทะเล
  HAILSTORM INSURANCE   การประกันภัยพายุลูกเห็บ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายของพืชผลหรือกระจกที่เกิดขึ้นจากพายุลูกเห็บ
  HALVING AGREEMENT   ข้อตกลงแบ่งครึ่ง ข้อตกลงระหว่างผู้รับประกันภัย 2 ฝ่าย ว่าจะรับผิดในจำนวนค่าเสียหายคนละครึ่ง โดยไม่คำนึงว่าฝ่ายใดจะต้องรับผิดหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด
  HAMBURG RULES   กฎฮัมบูร์ก กฎเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางทะเลซึ่งได้เพิ่มความรับชอบของเจ้าของเรือในกรณีที่เกิดความเสียหายอย่างมาก เช่น ความเสียหายที่เกิดจากข้อบกพร่องในการบริหาร ข้อบกพร่องในการเดินเรือ หรือความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้เป็นต้น กฎเหล่านี้ยังเป็นเพียงอนุสัญญาที่ยังไม่มีผลบังคับ เนื่องจากจำนวนประเทศที่ให้สัตยาบันยังไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้
  HANGARKEEPER'S LIABILITY INSURANCE    การประกันภัยความรับผิดของผู้รับเก็บรักษาเครื่องบิน การประกันภัยความรับผิดแบบหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเก็บดูแลรักษาเครื่องบิน
  HAZARD   ภาวะภัย ภาวะหรือเงื่อนไขที่ทำให้ความเสี่ยงภัยเกิดขึ้นหรือเพิ่มขึ้น ซึ่งแยกได้เป็นภาวะภัยทางศีลธรรม (moral hazard) และภาวะภัยทางธรรมชาติ (physical hazard)
  HELD COVERED   ถือว่าคุ้มครองแล้ว 1. การให้ความคุมครองผู้ขอเอาประกันภัย ในขณะที่ดำเนินการตามวิธีการปรกติเพื่อรอการออกกรมธรรม์ 2. ในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล อาจมีข้อกำหนดว่าผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครอง ถ้าเกิดเหตุการณ์ตามที่กล่าวไว้ในกรมธรรม์ขึ้น โดยมีเงื่อนไขให้ผู้เอาประกันภัยแจ้งใหัผู้รับประกันภัยทราบ และต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่ม
  HOLD-HARMLESS AGREEMENT   ข้อตกลงรับชดใช้ ข้อตกลงของฝ่ายหนึ่งที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้อีกฝ่ายหนึ่ง ถ้าฝ่ายหลังต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยที่ระบุไว้
  HOLD-UP COVER   ความคุ้มครองการจี้ปล้น ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยโจรกรรมสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการถูกจี้ปล้น
  HOME SERVICE INSURANCE   การประกันภัยบริการถึงบ้าน การประกันชีวิตประเภทหนึ่ง ที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยค่อนข้างต่ำ โดยชำระเบี้ยประกันชีวิตเป็นรายเดือน หรือรายสัปดาห์ไม่มีการตรวจสุขภาพ อาจมีเงื่อนไขกำหนดระยะรอคอยวันเริ่มความคุ้มครองหรือไม่มีก็ได้
  HONOUR POLICY   กรมธรรม์ด้วยเกียรติ กรมธรรม์ที่ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย แต่ข้อผูกพันเกิดขึ้นจากการเชื่อถือเกียรติกันเท่านั้น
  HOURS CLAUSE   ข้อกำหนดจำนวนชั่วโมง ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อแบบความเสียหายส่วนเกิน ซึ่งกำหนดว่า เมื่อเกิดเหตุมหันตภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในจำนวนชั่วโมงที่กำหนด ผู้เอาประกันภัยต่อสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับประกันภัยต่อได้ แต่ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นภายหลังจำนวนชั่วโมงที่กำหนดไว้ ผู้รับประกันภัยต่อไม่ต้องรับผิด
  HOUSEHOLDERS'INSURANCE   การประกันภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองผู้อยู่อาศัยสำหรับภัยหลายชนิดรวมกัน ได้แก่ อัคคีภัย ภัยจากโจรกรรม และภัยอื่นๆ ที่จะเกิดแก่ทรัพย์สิน ตลอดจนความรับผิดชอบของผู้อยู่อาศัยในฐานะผู้เช่า
  HOUSEOWNERS' INSURACNE   การประกันภัยสำหรับเจ้าของบ้าน การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเจ้าของบ้านสำหรับภัยหลายชนิดรวมกัน ได้แก่ อัคคีภัยและภัยอื่นๆ ที่จะเกิดแก่อาคารตลอดจนความรับผิดของเจ้าของบ้านที่มีต่อบุคคลภายนอก
  HOUSE PURCHASE ASSURANCE   การประกันชีวิตเพื่อซื้อบ้าน การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์แบบหนึ่ง ซึ่งมีเงื่อนไขจะจ่ายเงินไถ่ถอนการจำนองครบกำหนด หรือเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมระหว่างนั้น
  HULL INSURANCE   การประกันภัยตัวเรือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวเรือ ไม่ว่าจะเป็นเรือเดินทะเลหรือเรือที่เดินในน่านน้ำ โฮเวอร์คราฟต์ เครื่องบิน รวมทั้งเครื่องจักร และเครื่องใช้ในเรือ โดยทั่วไปการประกันภัยตัวเรือทางทะเลนั้น ผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายให้สำหรับความรับผิดจากการชนกันด้วย โดยชดใช้ให้ 3 ใน 4 ของความรับผิดที่เกิดขึ้น
  HULL INTEREST   ส่วนได้เสียในตัวเรือ ส่วนได้เสียของผู้ที่เอาประกันภัยที่มีต่อตัวเรือที่เอาประกันภัยได้ เช่น ส่วนได้เสียของเจ้าของเรือของผู้เช่าเหมา หรือของผู้รับจำนอง
  HULL PARAMOUNT CLAUSES   ข้อกำหนดสุดยอดสำหรับตัวเรือ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือทางทะเล ซึ่งในการตีความด้านประกันภัย จะถือเป็นเกณฑ์สำคัญเหนือกว่าข้ออื่นๆ ถ้าเงื่อนไขหรือข้อกำหนดอื่นใดขัดกับข้อกำหนดนี้ ก็ให้ถือข้อกำหนดนี้เป็นหลัก ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด คือ ข้อกำหนดไม่คุ้มครองภัยสงคราม
  HULL RETURNS   เบี้ยประกันภัยตัวเรือจ่ายคืน ในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ผู้รับประกันภัยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ในหลายกรณี เช่น เมื่อเรือจอดในอู่โดยไม่ได้ใช้งาน
  HULL SYNDICATE   คณะผู้ร่วมรับประกันภัยตัวเรือ คณะผู้ร่วมประกันภัยที่รับประกันภัยเฉพาะตัวเรือ
  HUNDRED PER CENT TREATY BASIS   หลักสัญญาประกันภัยต่อร้อยเปอร์เซ็นต์ หลักการแจ้งบัญชีให้กับผู้รับประกันภัยต่อ ซึ่งจะแสดงเป็นยอดรวมของเบี้ยประกันภัยรับ และค่าสินไหมทดแทน และอื่นๆ โดยไม่ได้แสดงส่วนของผู้รับประกันภัยต่อแต่ละรายว่ามีจำนวนเท่าใด เพียงแต่แจ้งยอดของหนี้สินระหว่างผู้รับประกันภัยต่อนั้นกับผู้เอาประกันภัยต่อ
  HYBRID POLICY   กรมธรรม์ภัยผสม กรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีการคุ้มครองภัยประเภทต่างกัน 2 ประเภท

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย