คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร G

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร G

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ
  GENERAL AVERAGE   ความเสียหายร่วม หลักการข้อหนึ่งในกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในทะเลซึ่งมีว่า เมื่อมีการเสียสละหรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นโดยเจตนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้การเดินทางในทะเลครั้งนั้นปลอดภัยความเสียหายและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะต้องแบ่ง เฉลี่ยไประหว่างบุคคลที่มีส่วนได้เสียในการเดินเรือครั้งนั้นตามส่วนของมูลค่าส่วนได้เสียของแต่ละบุคคล เช่น การโยนของทิ้งทะเล ในกรณีเรือเกยตื้นเพื่อให้เรือปลอดภัยค่าเสียหายทั้งหมดในการนี้ต้องนำมาเฉลี่ยกันตามส่วน
  GENERAL AVERAGE ADJUSTMENT   รายงานการเจรจาตกลงความเสียหายร่วม รายงานค่าเสียหายซึ่งแสดงถึงมูลค่าและอัตราส่วนของแต่ละฝ่ายจัดทำโดยผู้ประเมินวินาศภัยทางทะเลซึ่งแต่งตั้ง โดยเจ้าของเรือเพื่อดำเนินการตามหลักความเสียหายร่วม
  GENERAL AVERAGE AGREEMENT   ข้อตกลงความเสียหายร่วม เมื่อเกิดความเสียหายร่วมขึ้นผู้รับขนส่งสินค้ามีสิทธิ์ยึดหน่วงสินค้าไว้เพื่อเป็นประกันชดใช้ของผู้ตราส่งสินค้า จะต้องวางเงินหรือหาหลักประกันซึ่งเรียกว่าเงินมัดจำความเสียหายร่วม(genaral averagede posit) หรือกรมธรรม์ค้ำประ กันผู้เสียหายร่วม(averane bond)ให้แก่ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อให้ปล่อยสินค้าที่ยึดหน่วง ไว ้นอกจากนี้ยังต้องลงนามในเอกสารที่เรียกว่าข้อตกลงความเสียหายร่วม(genaral averge agreement) เพื่อแสดงว่าจะยอมร่วมรับผิดตามส่วนของตนอีกด้วย
  GENERAL AVERAGE BOND   กรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วม 1.กรมธรรม์ค้ำประกันความเสียหายร่วม ดู general average agreement 2.หนังสือค้ำประกันความเสียหายร่วม ดู general average agurantee
  GENERAL AVERAGE CONTRIBUTION   ส่วนร่วมชดใช้ค่าเสีนหายร่วม จำนวนเงินที่ผู้มีสิทธิ์ได้เสียในเหตุการณ์ความเสียหายร่วมจะต้องชำระ โดยถือตามสัดส่วนของมูลค่าของส่วนได้เสียของตนกับมูลค่าของส่วนได้เสียทั้งหมด
  GENERAL AVERAGE DEPOSIT   เงินมัดจำความเสียหายร่วม เมื่อเกิดความเสียหายร่วมขึ้นผู้รับขนส่งสินค้ามีสิทธิ์ยึดหน่วงสินค้าไว้เพื่อเป็นประกันชดใช้ของผู้ตราส่งสินค้า จะต้องวางเงินหรือหาหลักประกันซึ่งเรียกว่าเงินมัดจำความเสียหายร่วม(genaral averagede posit) หรือกรมธรรม์ค้ำประ กันผู้เสียหายร่วม(averane bond)ให้แก่ผู้ขนส่งสินค้าเพื่อให้ปล่อยสินค้าที่ยึดหน่วง ไว ้นอกจากนี้ยังต้องลงนามในเอกสารที่เรียกว่าข้อตกลงความเสียหายร่วม(genaral averge agreement) เพื่อแสดงว่าจะยอมร่วมรับผิดตามส่วนของตนอีกด้วย
  GENERAL AVERAGE EXPENDITURE   ค่าใช้จ่ายความเสียหายรวม ค่าใช้จ่ายที่เจ้าของเรือจ่ายเนื่องจากการปฏิบัติการเสียหายร่วม เช่น การว่าจ้างเรือลากจูงดึงเรือออกจากที่เกยตื้น
  GENERAL AVERAGE FUND   กองทุนความเสียหายร่วม กองทุนที่เก็บรวบรวมโดยเจ้าของเรือกับผู้ประเมินวินาศภัยทางทะเล ซึ่งประกอบด้วยเงินมัดจำความเสียหายร่วม และส่วนร่วมชดใช้ความเสียหายร่วม เพื่อใช้ชำระค่าเสียหายที่เกิดจากการเสียหายร่วม
  GENERAL AVERAGE GUARANTEE   หนังสือค้ำประกันความเสียหายร่วม หนังสือค้ำประกันของผู้รับประกันภัยที่เจ้าของเรืออาจยอมรับ เพื่อใช้แทนเงินมัดจำความเสียหายร่วม
  GENERAL AVERAGE SACRIFICE   การเสียสละในความเสียหายร่วม การเสียสละทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ส่วนหนึ่ง เพื่อรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ส่วนใหญ่ ในขณะที่การเดินทางทางทะเลกำลังประสบอันตราย
  GENERAL HAZARD   ภาวะภัยทั่วไป ลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งอาจเป็นเหตุทำให้เกิดภัยหรือการเสี่ยงภัยมากขึ้น ซึ่งจะพบหรือมีอยู่ทั่วไปตามปรกติ แตกต่างจากภาวะภัยพิเศษซึ่งจะพบหรือมีอยู่เฉพาะการเสี่ยงภัยบางกรณีเท่านั้น
  GLASS INSURANCE   การประกันภัยกระจก การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองกระจกที่ใช้ในอาคารพาณิชย์หรือบ้านอยู่อาศัย โดยผู้รับประกันภัยจะชดใช้ค่าเสียหายให้เมื่อกระจกแตก
  GLOBAL POLICY   กรมธรรม์คุ้มครองรวม กรมธรรม์ซึ่งมีจำนวนเงินเอาประกันภัยจำนวนเดียว แต่คุ้มครองรวมหลายรายการ โดยมิได้แยกจำนวนเงินเอาประกันภัยเป็นรายๆเช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองสิ่งก่อสร้างหลายแห่ง หรือกรมธรรม์ประกันความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
  GOLD CLAUSE AGREEMENT   ข้อตกลงเงื่อนไขทอง ข้อตกลงระหว่างผู้รับประกันภัย เจ้าของเรือ และสมาคมพ่อค้าต่างๆเพื่อผ่อนคลายข้อจำกัดบางประการของผู้ขนส่งตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงกรุงเฮก
  GOLFER'S INSURANCE   การประกันภัยนักกอล์ฟ การประกันภัยที่ให้ความเสียหายต่ออุปกรณ์ในการเล่นกอล์ฟ สำหรับภัยต่างๆ อันได้แก่ ความเสียหายต่ออุปกรณ์ในการเล่นกอล์ฟ อุบัติเหตุส่วนบุคคลความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งค่าเลี้ยงฉลองในกรณีที่นักกอล์ฟผู้เอาประกันภัยตีครั้งเดียวเดียวลงหลุม
  GOOD FAITH   ความสุจริต การสุจริตไม่ว่าจะเป็นบริการ และการบริหารการดำเนินงานขององค์กร ในหมวดหมู่ คำศัพท์ประกันวินาศภัย
  GOODS-IN-TRANSIT INSURANCE   การประกันภัยสินค้าระหว่างขนส่ง การประกันภัยสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศที่นอกเหนือจากการขนส่งโดยทางทะเลเพียงอย่างเดียว การประกันภัยนี้อาจจะให้ความคุ้มครองตัวสินค้าหรือความรับผิดชอบของผู้รับขนส่งสินค้า
  GREEN CARD   บัตรเขียว เอกสารสีเขียวที่ใช้ในยุโรป ออกให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศเพื่อแสดงว่ามีการประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
  GROSS ARRIVED DAMAGED VALUE   มูลค่ารวม ณ ปลายทางหลังเสียหาย มูลค่าของสินค้าที่คงเหลือเมื่อถึงปลายทาง ภายหลังจากที่เกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง โดยร่วมถึงมูลค่าขนถ่ายสินค้าขึ้นจากเรือและค่าภาษีอากร
  GROSS EARNED PREMIUMS   เบี้ยประกันที่ถือเป็นรายได้รวม เบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้รับมาแล้ว หรือถึงกำหนดชำระแล้ว โดยไม่หักเบี้ยประกันภัยต่อ ปรับด้วยเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัยสำหรับกรมธรรม์ที่ยังมีผลบังคับ
  GROSS LINE   ส่วนรับประกันภัยรวม ส่วนของความเสี่ยงภัยที่ผู้รับประกันภัยรับไว้ก่อนหักส่วนที่ส่งไปประกันภัยต่อ
  GROSS PREMIUM   อัตราเบี้ยประกันภัยรวม อัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยประกาศในหนังสืออัตราเบี้ยประกันภัยของตน ได้แก่ เบี้ยประกันภัยสุทธิรวมกับส่วนบวกเพิ่มต่างๆ ดังเช่นค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายบริษัท และเงินสำรองฉุกเฉิน เรียกว่าเบี้ยประกันภัยรวม (gross premium) หรือเบี้ยประกันภัยสำนักงาน (office premium)
  GROSS RATES   อัตราเบี้ยประกันภัยรวม อัตราเบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยประกาศในหนังสืออัตราเบี้ยประกันภัยของตน ได้แก่ เบี้ยประกันภัยสุทธิรวมกับส่วนบวกเพิ่มต่างๆ ดังเช่นค่านายหน้า ค่าใช้จ่ายบริษัท และเงินสำรองฉุกเฉิน เรียกว่าเบี้ยประกันภัยรวม (gross premium) หรือเบี้ยประกันภัยสำนักงาน (office premium)
  GROSS SYSTEM   บัญชีระบบรวม ระบบการจัดทำบัญชี โดยไม่หักรายการเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
  GROSS VALUE   มูลค่ารวม ตามพระราชบัญญัติการประกันภัยทางทะเล ค.ศ. 1906 มาตรา 71 ของอังกฤษ มูลค่ารวมหมายถึงราคาขายส่งของสินค้า หรือถ้าไม่มีราคาขายส่งให้ใช้ราคาประมาณการ และในทั้ง 2 กรณีให้รวมค่าระหว่าง ค่าใช้จ่ายในการขนถ่าย และอากรขาเข้าด้วย
  GROSS WRITTEN PREMIUMS   เบี้ยประกันภัยรับรวม เบี้ยประกันภัยที่ผู้รับประกันภัยได้รับทั้งสิ้นก่อนหักเบี้ยประกันภัยต่อ โดยยังไม่ปรับด้วยจำนวนเงินสำรองเพื่อการเสี่ยงภัย
  GROUNDING RISK   การเสี่ยงภัยจอดตรวจสอบ การเสี่ยงภัยตามกรมธรรม์ประภัยความรับผิดของผู้ผลิตเครื่องบิน ในกรณีที่เครื่องบินต้องจอดเพื่อการตรวจสอบหาความบกพร่อง หรือเพื่อการแก้ไขความบกพร่องที่เกิดเนื่องจากการผลิต
  GROUNDING RISKS   การเสี่ยงภัยระหว่างจอด การเสี่ยงภัยต่อความเสียหายระหว่างเครื่องบินจอดนิ่งอยู่บนพื้นดิน
  GROUP ANNUITY   กรมธรรม์กลุ่มแบบเงินรายปี กรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มแบบหนึ่ง ซึ่งสัญญาจะจ่ายเงินได้ประจำเป็นรายปีรายเดือน ฯลฯ ให้แก่ผู้ที่ครบเกษียณอายุการทำงาน ปรกตินายจ้างจะทำเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย