คำศัพท์ประกันวินาศภัย ฉบับตัวอักษร B

คำศัพท์ประกันวินาศภัย

หมวดหมู่ตัวอักษร B

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

คำศัพท์ ภาษาอังกฤษ คำศัพท์ ภาษาไทย ความหมาย / คือ
    BAIL BOND   กรมธรรม์ค้ำประกันผู้ต้องหา กรมธรรม์ค้ำประกันที่ออกให้เพื่อค้ำประกันการปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว และรับรองว่าผู้ต้องหานั้นจะมาปรากฏตัวต่อศาลในเวลาต่อมา หรือในบางประเทศออกเพื่อค้ำประกันค่าเสียหายที่จะต้องจ่ายสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดบนท้องถนนที่ผู้กระทำผิดนั้นต้องรับผิด
    BAILEE   ผู้รับฝากทรัพย์ บุคคลผู้ซึ่งครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นการชั่วคราว
    BAILEE CLAUSE   ข้อกำหนดผู้รับฝากทรัพย์ ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเล ที่กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่กระทำการต่างๆเพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นและต้องใช้หรือสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องต่อผู้ขนส่งสินค้า ผู้รับฝากทรัพย์ หรือบุคคลอื่น
    BAILMENT   การฝากทรัพย์ การมอบทรัพย์สินให้บุคคลอื่นครอบครองชั่วคราว
    BAILOR   ผู้ฝากทรัพย์ ผู้ส่งมอบทรัพย์สินให้บุคคลอื่นครอบครองชั่วคราว
    BALANCED PORTFOLIO   ยอดรวมสมดุล การรับเสี่ยงภัยทั้งหมดของผู้รับประกันภัย ที่ได้ใช้วิธีการเลือกรับภัยและการประกันภัยต่อเป็นอย่างดี เพื่อรักษาดุลยภาพทางการเงินของตน
    BALANCING CHARGES   ภาษีจากค่าชดใช้เกิน ภาษีที่เจ้าของเรืออาจต้องชำระ หากว่าได้รับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยเกินกว่าราคาตามบัญชีของเรือที่เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผลให้มีกำไรจากการรับชดใช้นั้น
    BANK GUARANTEE   หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หนังสือรับรองออกโดยธนาคาร เพื่อแสดงว่าธนาคารยินยอมชดใช้ตามความรับผิดที่ระบุในเอกสาร หรือมีภาระผูกพันตามสัญญาที่บังเกิดขึ้น
    BARRATRY   การทุจริตของพนักงานเรือ การกระทำของนายเรือหรือลูกเรือโดยปราศจากการรู้เห็นเป็นใจของเจ้าของเรือ ทำให้เจ้าของเรือได้รับความเสียหาย
    BASE PREMIUM   เบี้ยประกันภัยพื้นฐาน เบี้ยประกันภัยของผู้รับประกันภัยโดยตรงที่ใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยต่อ
    BASE VALUE   มูลค่าประกันภัยพื้นฐาน ในการประกันภัยทรัพย์สินที่ต้องมีการตีราคาของทรัพย์สินนั้น ให้ถือว่ามูลค่าของทรัพย์สิน ณ วันเริ่มต้นเอาประกันภัย เป็นมูลค่าประกันภัยพื้นฐาน
    BASIC SPECIFICATION   การระบุมูลฐาน การระบุรายละเอียดไว้ในกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยมาตรฐาน ซึ่งประกอบด้วยช่องรายการสำหรับสิ่งก่อสร้าง เครื่องจักร โรงงานและส่วนประกอบต่างๆ สินค้า วัตถุดิบ และของเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
    BASIS OF VALUATION   เกณฑ์การตีมูลค่าประกันภัย เพื่อเป็นการปกป้องผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยเปิด ซึ่งในการประกันภัยดังกล่าวอาจมีการแจ้งหรือการเพิ่มสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง ถึงแม้ว่าสินค้านั้นอาจได้รับความวินาศแล้วก็ตาม ดังนั้นจึงมีการระบุกฎเกณฑ์การตีราคาสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งนั้น
    BASIS RATE   อัตราพื้นฐาน อัตราเบี้ยประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักที่กำหนดจากอัตราเบี้ยประกันภัยความเสียหายของทรัพย์สินและในบางกรณีปรับด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับความเสียหายจากธุรกิจหยุดชะงัก ส่วนอัตราเบี้ยประกันภัยขั้นสุดท้ายนั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้เอาประกันภัยระบุไว้
    BATCH CLAUSE   ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์เป็นรุ่น ข้อกำหนดในการประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ที่กำหนดไว้ว่า การเรียกร้องทั้งปวงเพื่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้ารุ่นใดรุ่นหนึ่งที่ได้ผลิตหรือได้ซื้อมา อันเกิดจากสาเหตุเดียวกันให้ ถือว่าความเสียหายนั้นเกิดจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน ดังนั้นการเรียกร้องดังกล่าวให้เป็นไปตามขีดจำกัดความรับผิดต่อครั้ง
    BEARER POLICY   กรมธรรม์จ่ายผู้ถือ กรมธรรม์ที่ระบุว่า บรรดาผลประโยชน์อันพึงต้องจ่ายตามกรมธรรม์ดังกล่าว จะจ่ายให้ใครก็ตามที่ถือกรมธรรม์นั้น
    BENEFICIARY   ผู้รับประโยชน์ ผู้มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย
    BENEFIT   ผลประโยชน์ เงินหรือบริการที่ได้รับจากการประกันภัย
    BENEFIT OF INSURANCE   ผลประโยชน์ในการประกันภัย ผลประโยชน์ที่ได้จากการประกันภัย
    BENEFIT OF SALVAGE   ผลประโยชน์ซากทรัพย์ ตามสัญญาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้รับประกันภัยที่เป็นผู้จ่ายค่าทรัพย์สินที่เสียหายหรือทรัพย์สินที่ถูกทำลายเต็มตามมูลค่าของทรัพย์สินจะเป็นผู้มีสิทธิ์ในซากทรัพย์ที่เหลือ
    BENEFIT POLICY   กรมธรรม์กำหนดผลประโยชน์ กรมธรรม์ประกันภัยที่กำหนดจำนวนเงินแน่นอน ที่จะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ซึ่งต่างจากกรมธรรม์ประกันวินาศภัยอย่างอื่นๆ ที่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่แท้จริง
    BETTERMENT   สภาพที่ดีกว่าเดิม เป็นคำที่ใช้อธิบายถึงสภาพของทรัพย์สินที่ได้รับการซ่อมแซมหรือจัดทดแทนให้ใหม่ตามสัญญา การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แล้วเกิดสภาพที่ดีกว่าเดิม เป็นผลให้มูลค่าของทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าเดิม ในการนี้ผู้รับประกันภัยจะลดความรับผิดลงตามส่วนของสภาพที่ดีกว่าเดิมนั้น
    BID BOND   กรมธรรม์ค้ำประกันการประมูล กรมธรรม์ค้ำประกันผู้รับเหมาตามสัญญาการประมูลงาน เพื่อเป็นหลักประกันว่า ผู้รับเหมาจะปฏิบัติงานให้เป็นไปตามสัญญาด้วยความบริสุทธิ์ใจ
    BILATERAL CONTRCT   สัญญผูกพันสองฝ่าย สัญญาที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่ายมีความผูกพันจะต้องปฏิบัติตามข้อสัญญา
    BILL OF LADING   ใบตราส่ง เอกสารใบรับสินค้าของผู้รับขนส่ง ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของสินค้าที่ขนส่ง
    BINDER   หนังสือคุ้มครองชั่วคราว;หนังสือมอบอำนาจผู้รับประกันภัย 1.หนังสือคุ้มครองชั่วคราวที่ออกโดยผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อ(เป็นคำที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา) 2.หนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนดำเนินการรับประกันภัยในนามของผู้รับประกันภัยได้
    BINDING AUTHORITY   อำนาจรับประกันภัยแทน อำนาจที่ตัวแทนได้รับจากผู้รับประกันภัยหรือผู้รับประกันภัยต่อ เพื่อรับเสี่ยงภัยต่างๆในนามของผู้มอบอำนาจนั้น
    BINDING CLAUSE    ข้อกำหนดส่วนรับผิด 1.ข้อกำหนดในสัญญาประกันภัยต่อที่ระบุคู่สัญญาและขอบเขตความรับผิดของแต่ละฝ่าย 2.ข้อกำหนดในกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล (S.G. form) ที่ผู้รับประกันภัยทั้งหลายผูกพันตนเอง และระบุความรับผิดของผู้รับประกันภัยแต่ละคนไว้
    BINDING RECEIPT   ใบรับผูกพัน ใบรับเงินชนิดที่ผูกมัดผู้รับประกันภัยว่า เริ่มให้ความคุ้มครอง ถึงแม้จะยังไม่ได้ออกกรมธรรม์
    BLANKET POLICY   กรมธรรม์คุ้มครองรวม กรมธรรม์ซึ่งมีจำนวนเงินเอาประกันภัยจำนวนเดียว แต่คุ้มครองรวมหลายรายการ โดยมิได้แยกจำนวนเงินเอาประกันภัยเป็นรายๆเช่น กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองสิ่งก่อสร้างหลายแห่ง หรือกรมธรรม์ประกันความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง
    BLANKET RATE   อัตราเบี้ยประกันภัยแบบรวม อัตราเบี้ยประกันภัยที่ใช้กับวัตถุที่เอาประกันภัยหลายอย่างในอัตราเดียวกันหมดซึ่งปรกติแล้วอาจใช้อัตราเบี้ยประกันภัยแตกต่างกัน
    BLIND TREATY   สัญญาประกันภัยต่อคล้อยตาม สัญญาประกันภัยต่อซึ่งผู้รับประกันภัยต่อจะคล้อย ตามข้อกำหนด หรือข้อมูลต่างๆของผู้รับประกันภัยโดยตรงทั้งในด้านเบี้ยประกันภัย และค่าสินไหมทดแทน
    BLOCK LIMIT   ขีดจำกัดในเขตรับประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในเขตพื้นที่แต่ละเขต ที่ผู้รับประกันภัยสามารถจะรับเสี่ยงภัยไว้เองได้ ขีดจำกัดนี้อาจกำหนดโดยบัญญัติตามกฎหมาย หรือด้วยการพิจารณาของผู้รับประกันภัยเองก็ได้
    BLOCK POLICY   กรมธรรม์เบ็ดเสร็จ กรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆของผู้เอาประกันภัย และอาจให้ความคุ้มครองถึงทรัพย์สินของบุคคลอื่น ที่ผู้เอาประกันภัยครอบครองเช่น สินค้าฝากขายหรือเพื่อการซ่อมแซม โดยทั่วไป จะให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทั้งที่อยู่ในและนอก สถานที่ของผู้เอาประกันภัย กรมธรรม์ประเภทนี้ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากภัยเกือบทุกประเภท รวมทั้งภัยจากการขนส่งด้วย เช่น jeweller's block,camera and musical instrument dealer's block equipment dealer's block
    BOILER INSURANCE   การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ การประกันภัยความเสียหายของหม้อกำเนิดไอน้ำในโรงงาน จากภัยต่างๆที่ระบุไว้ เช่น ความเสียหายที่เกิดจากการระเบิด การยุบแฟบ หรือจากอุบัติเหตุอื่น เช่น การมีความร้อนสูงเกินขนาด โดยทั่วไป การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำนี้จะรวมการให้ความคุ้มครองความรับผิดของผู้เอาประกันภัยต่อบุคคลอื่น อันเกิดจากหม้อกำเนิดไอน้ำที่เอาประกันภัยนั้น
    BOND   การค้ำประกัน;กรมธรรม์ค้ำประกัน 1.การสัญญาว่าจะจ่ายค่าทดแทนหรือค่าปรับให้ ในกรณีที่บุคคลที่ได้ค้ำประกันไว้ตามกรมธรรม์ค้ำประกันไม่สามารถปฏิบัติตามข้อผูกพันได้ 2.หนังสือสัญญาที่บริษัทประกันภัยออกให้เพื่อค้ำประกันบุคคล
    BONDING   การประกันภัยค้ำประกัน การประกันภัยเกี่ยวกับการค้ำประกัน ซึ่งเป็นสัญญาผูกพันทางการเงินระหว่างบุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่ 1.ตัวการ (principal)คือบุคคลซึ่งมีภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญาและนำภาระผูกพันนั้นไปประกันภัยไว้ 2.ผู้รับประกันภัยค้ำประกัน(surety) ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้น 3.ผู้รับการค้ำประกัน(obligee) คือบุคคลที่ได้รับการ สัญญาดังกล่าว หากตัวการไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาอย่างครบถ้วน ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้รับการค้ำประกัน
    BOOK DEBTS INSURANCE   การประกันภัยหนี้ตามบัญชี การประกันภัยความเสียหายจากการที่ไม่สามารถเก็บหนี้ที่ครบกำหนดได้ เนื่องจากหลักฐานทางบัญชีได้สูญหายไป
BORDEREAU บันทึกงบประกันภัยต่อ รายการบัญชีการประกันภัยต่อเพื่อแสดงรายละเอียดต่างๆ ในงบประจำงวด เช่น จำนวนรายที่เอาประกันภัยต่อ จำนวนเบี้ยประกันภัย จำนวนความเสียหาย และรายการหนี้สิน
    BOTH TO BLAME COLLISION CLAUSE   ข้อกำหนดความรับผิดสองฝ่าย ในสัญญาการขนส่งสินค้าทางทะเล ข้อกำหนดความรับผิดสองฝ่ายระบุว่า ในกรณีที่เรือชนกันและเป็นความผิดของทั้ง2ฝ่าย เจ้าของเรือมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องให้เจ้าของ สินค้าร่วมชดใช้ในความรับผิดของเจ้าของเรือด้วย ฉะนั้นในกรมธรรม์ประกันภัยสินค้าทางทะเลที่มีข้อกำหนดความรับผิดสองฝ่าย ผู้รับประกันภัยก็จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีนี้ให้แก่เจ้าของสินค้า
    BOTTOMRY   เงินกู้ตัวเรือ เงินที่เจ้าหนี้นายเงินให้เจ้าของเรือกู้ โดยมีเงื่อนไขว่า ถ้าเรือของเจ้าของเรือลำนั้นเดินทางขนส่งสินค้าแล้วประสบภัย เจ้าหนี้ผู้ให้กู้เงินนั้นจะยกเงินกู้ให้ทั้งหมด แต่ถ้าหากเรือลำนั้นกลับถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัย เจ้าของเรือจะชดใช้เงินกู้ให้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าปรกติ ดอกเบี้ยส่วนที่สูงกว่าอัตราปรกตินั้น เทียบได้กับเบี้ยประกันภัยในปัจจุบัน
    BOUQUET (OF TREATIES)   การประกันภัยต่อคละ การที่ผู้ขอเอาประกันภัยต่อ เสนอขอเอาประกันภัยสำหรับภัยประเภทต่างๆรวมเป็นชุดเดียวกันต่อผู้รับประกันต่อ โดยทั่วไปนั้น การเอาประกันภัยต่อจะแยกการประกันภัยเป็นแต่ละประเภท เช่นประเภทอัคคีภัย ภัยทางทะเลและขนส่ง และภัยรถยนต์ แต่การประกันภัยต่อคละ เป็นการเสนอขอเอาประกันภัยต่อหลายๆประเภทในครั้งเดียวกัน
    BREACH OF CONTRACT COVER   ความคุ้มครองการผิดสัญญา การประกันภัยสินเชื่อแบบหนึ่ง เพื่อคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากการผิดสัญญาของคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเงิน)
    BREACH OF STATUTORY DUTY   การกระทำผิดหน้าที่ การกระทำผิดหน้าที่หรือละเว้นหน้าที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลอื่น ซึ่งผู้ได้รับความเสียหายนั้นสามารถฟ้องร้องในฐานละเมิดได้
    BREACH OF WARRANTY ENDORSEMENT   การสลักหลังว่าด้วยการผิดคำรับรอง เอกสารแนบท้ายในกรมธรรม์ประกันภัยตัวเครื่องบิน เพื่อคุ้มครองส่วนได้เสียของผู้รับจำนองหรือผู้ให้เช่าเครื่องบิน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยกระทำผิดหรือละเลยไม่กระทำตามคำรับรองซึ่งทำให้กรมธรรม์ประกันภัยเป็นโมฆะ
    BREAKDOWN   ชำรุดเสียหาย การประกันภัยวิศวกรรมตามแบบที่ใช้กันมา จะให้ความคุ้มครองการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรกล และเครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีดังนี้ ก.เมื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องจักรชำรุดใช้การไม่ได้หรือไหม้ในขณะที่เดินเครื่องอยู่ ไม่ว่าจะเกิดจากเหตุบกพร่องทางเครื่องกล หรือทางไฟฟ้าก็ตาม เป็นเหตุให้เครื่องจักรหยุดทำงานโดยกะทันหัน และจำเป็นต้องซ่อม หรือหามาทดแทนใหม่โดยทันที ข.การแตกร้าวของเครื่องจักร ที่เกิดจากความเย็นจัดของอากาศ เป็นผลให้เครื่องจักรไม่สามารถทำงานต่อไปได้
    BREAKING THE WARRANTY   การผิดคำรับรอง การผิดคำรับรองในกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เอาประกันภัย ซึ่งกำหนดให้ผู้เอาประกันภัย ต้องกระทำหรืองดเว้นกระทำบางสิ่งบางอย่าง
    BROKER   นายหน้า ผู้ซึ่งชี้ช่อง หรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัย กับผู้รับประกันภัย โดยหวังเงินบำเหน็จเนื่องจากการนั้น
    BROKERAGE   ค่าบำเหน็จนายหน้า ค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่นายหน้าสำหรับการประกันภัย ผู้รับประกันภัยเป็นผู้จ่ายค่าบำเหน็จนายหน้า
    BUILDER'S RISK   การประกันภัยผู้ต่อเรือ;การประกันภัยผู้รับเหมาก่อสร้าง 1.การประกันภัยทางทะเลแบบหนึ่ง คุ้มครองเรือที่อยู่ในระหว่างการสร้าง 2.ในสหรัฐอเมริกาใช้ในความหมายเดียวกับ contractors' all risks
    BUILDING RATE   อัตราเบี้ยประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง อัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งแตกต่างจากอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สินต่างๆที่อยู่ในตัวอาคารนั้น
    BURGLARY INSURANCE    การประกันภัยลักทรัพย์ในเคหสถาน การประกันภัยการสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินเนื่องจากการโจรกรรม โดยทั่วไปจำกัดความคุ้มครองอยู่เพียงการโจรกรรมที่ต้องใช้กำลังเข้าไปในอาคาร
    BURNING COST    ค่าเสียหายพื้นฐาน ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กลุ่มการประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจนำไปคิดเป็นอัตราส่วนกับเบี้ยประกันภัยหรือกับเงินเอาประกันภัย ซึ่งเรียกว่า อัตราส่วนค่าเสียหายพื้นฐาน (burning ratio) และอาจนำไปใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเบี้ยประกันภัยในปีต่อไป
    BURNING RATIO    อัตราส่วนค่าเสียหายพื้นฐาน ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแก่กลุ่มการประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่ง ซึ่งอาจนำไปคิดเป็นอัตราส่วนกับเบี้ยประกันภัยหรือกับเงินเอาประกันภัย ซึ่งเรียกว่า อัตราส่วนค่าเสียหายพื้นฐาน (burning ratio) และอาจนำไปใช้เป็นฐานในการคิดอัตราเบี้ยประกันภัยในปีต่อไปได้
    BUSINESS INTERRUPTION INSURANCE   การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก การประกันภัยความเสียหายอันเนื่องมาจากการหยุดชะงักของธุรกิจ จากเหตุการณ์อันไม่อาจเล็งเห็นได้ล่วงหน้า เช่น ไฟไหม้ หรือเครื่องจักรเสียหาย
    BUSINESS RISK    การเสี่ยงภัยทางธุรกิจ การเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นในการประกอบธุรกิจใดๆก็ตาม โดยปรกติผู้ประกอบการย่อมมีวัตถุประสงค์เพื่อกำไร แต่อาจเกิดเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทำให้ธุรกิจนั้นล้มเหลวหรือกำไรลดน้อยลง เช่น การเปลี่ยนแปลงรสนิยม ทำให้ความต้องการสินค้านั้นลดลง
    BUYER'S INTEREST   ส่วนได้เสียของผู้ซื้อ ผู้ซื้อสินค้าย่อมมีส่วนได้เสียในสินค้าที่ตนซื้อ และสามารถจะเอาประกันภัยในสินค้านั้นได้

ขอบคุณแหล่งข้อมูล : oic.or.th (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย)
หมวดหมู่ : คำศัพท์ประกันวินาศภัย